Modele ci??arówek do sklejania z papieru

@kunajk: fajny MODELIK. W Sam raz dla m?odszych modelarzy. MODELE opracowuj? g?ównie w Rhinoceros 3D. @ 3ddy: Tak, na Pewno z kartonu. Modèle z gotowej wycinanki z Polskiego Wydawnictwa (w Dok?adnie 5 minucie wida? nazw? Wydawnictwa na tabliczce), Zreszt? udoskonalonej na w?asn? r?k? przez modelarza. Je?eli chodzi o MODELE kartonowe, à Jeste?my ?wiatow? pot?g? w wydawaniu tych?e, un Dzisiaj wydawane MODELE s? Lata ?wietlne OD prostych wycinanek z Ma?ego Modelarza, Czy modeli z netu. Popatrzcie Jak à robi? “Nasi”: http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=10741&postdays=0&postorder=asc&start=0 http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=14110&postdays=0&postorder=asc&start=300 http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=14557&postdays=0&postorder=asc&start=20 @Swirus: Kasa p?atna jednorazowo po zatwierdzeniu modelu + kilka egzemplarzy autorskich. Prawa do modelu zostaj? przeniesione na wydawc?. Modelu nie Mo?na odsprzeda? ne Wydawnictwa innego.

@ 3ddy: tym bardziej Robi wra?enie ?e drobi? jeszcze Dodatkowe gad?ety Jak pak? je przyczep?, ja zawsze pada?em przy modelach (z zapa?ek) Jak uda?o si? zrobi? podstaw? Wszystko, co jest potrzebne, ?eby wykona? Swojego DAFa à no?yczki, klej i (plastikowy) nó? kuchenny. Kliknij plik PDF aby aller otworzy? je wydrukowa? na sztywnym papierze. Wytnij modèle wed?ug dessin i U?yj no?a do uczynienia za??ma? bardziej wydatnymi. @Sebb1: Jaka Kasa jest, rozliczania système jaki? Z Góry Czy OD Sztuki? Mo?esz odsprzedawa? w?asne Kopie, sprzedawa? do innych wydawnictw, Czy umowa zabrania? Ja racjay kr?ci?em si? w temacie RC, ALE Mo?e si? à okaza? ciekawym tematem. W przerwie pomiet programowaniem/grafik?/elektronik?. 😉 @ T-DeX: w oynat?c? czo?gu t-24 ?adne bleuprinty w sensownym formacie nie istnia?y. Na tych Stronach znajduje si? 90% dokumentacji rysunkowej kompy uda?o mi si? zdoby?. W prenehanju Last Sprawny egzemplarz wyjecha? OK 1942 na Zachód na front i s?uch o NIM zagin??, un resztki pozosta?ych wkopano jako Dzia?a stacjonarne.

http://www.morozov.com.ua/eng/body/tanks/t-24.php?menu=history5.php http://battlefield.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=43&lang=en W wi?kszo?ci przypadków Dost?pne blueprinty à skany w niskiej rozdzielczo?ci ze starych czasopism modelarskich. Chyba racjay 90% wycinane jest laserowo, jakby à mentionnent zrobi? skalpelem à ?mia?oby by?o Mo?na nazwa? Go mistrzem ?wiata; P Kiedy? hehe ?wiczono sob? dla ussjenie je znalezenia sensu ?ycia, a Teraz sklejaja MODELE:)) ogólnie fajna Zabawa w te sklejanie jest, Jednak Strasznie czasoch?onne i trza Troszke kombinowa? par Wszystko trzyma?o si? Kupy; P Robi wra?enie, JO Robi:) Tylko Czy Wszystko Tam by?o z papieru/kartonu? Na Pewno jest à jaki? modèle kupny, ALE w Google mo?ecie znale?? Jakie? papierowe MODELE ne sk?adania. Ja Kiedy? z?o?y?em T-34 no i na tym Moje ambicje ju? siad?y, ALE z?o?y?em w Ca?o??:P @endl3ss: Zanim poszed?em na Studia, à zajmowa?em si? modelarstwem plastikowym, je Tam Najpierw Daje si? farb? podk?adow? (jasn?), Nast?pnie w miejscach ??czenia blach, Maluje si? farb? ciemniejsz? i Potem Wszystko Maluje si? farb? koloru pojazdu. W kilkana?cie krokach Trzeba zestarze? powierzchni? i pokaza? przetarcia i wyró?ni? kraw?dzie, ne Tego stosuje si? malowanie suchym p?dzlem, gdzie barwnik k?adzie si? wcieraj?c i osadza sur si? na poprzedniej warstwie Farby.